Persberichten 2016

ACV laat van zich horen
2016-12-20 Nieuwe cao over tijdskrediet
DEC 20

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.
2016-12-15 Pensioengelijkstellingen
DEC 15

Pensioengelijkstellingen: bijsturingen, maar fundamenteel probleem blijft

De minister heeft onder druk van de vakbonden zijn plannen op een aantal punten bijgestuurd.  Werknemers met dagen tijdelijke werkloosheid en in bijzondere regimes vallen  niet meer onder de nieuwe berekeningsregels. Ook de inschakelingsuitkeringen worden niet langer geviseerd. Dat is al een vooruitgang. Maar de harde vaststelling blijft: werknemers die na inwerkingtreding van de nieuwe regels (voorzien op 1 januari 2017 voor zij die op pensioen gaan vanaf 2018) werkloos worden en dat langer dan een jaar blijven of werknemers die in ‘gewoon’ SWT gaan, zullen minder pensioen ontvangen.
2016-12-09 Van PWA naar Wijkwerken
DEC 9

Toegevingen van minister Muyters, maar geen definitieve oplossing

Muyters beloofde dat de huidige PWA-werknemers voor onbepaalde duur in het systeem kunnen blijven. Verder blijft de 4,10 euro toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering behouden. Onder druk van het middenveld besliste Muyters begin deze week al het nieuwe systeem met een half jaar uit te stellen, tot januari 2018. Tot slot werd ook voor de PWA-beambten een stap in de goede richting gezet. De bonden zijn tevreden met de 4 toegevingen van minister Muyters, maar het is niet genoeg. De bonden willen dat PWA blijft bestaan.
2016-12-01 Tijdelijke oplossing voor mensen met verminderde arbeidsgeschiktheid die eind dit jaar uitkering dreigden te verliezen
DEC 1

Werkzoekenden die met uitsluiting bedreigd waren, krijgen een verlenging van één jaar van hun uitkering

Werkzoekenden die met uitsluiting bedreigd waren, krijgen een verlenging van één jaar van hun uitkering. "Dat is goed,maar natuurlijk geen structurele oplossing. Dat jaar zal gebruikt moeten worden om samen met de regio’s tot een echte oplossing te komen. Meer aangepast werk is daarin een cruciaal element,” aldus Karim Dibas van ACV Werkzoekendenwerking
2016-11-07 Oplossing in zicht voor 3.000 werkzoekenden die uitkering dreigen te verliezen?
NOV 7

Oplossing in zicht voor 3.000 werkzoekenden die uitkering dreigen te verliezen?

3.000 mensen met een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigen eind dit jaar hun recht op een inschakelingsuitkering en aangepaste trajectbegeleiding te verliezen. Omdat de klok ongenadig verder tikt richting jaareinde, voerde het ACV vandaag actie voor een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden. Aangepast werk en een uitgebouwde sociale economie zijn hierin cruciaal. Minister Peeters belooft oplossingen...
2016-10-27 Minister van Pensioenen kampioen in averechtse herverdeling
OKT 27

Minister van Pensioenen kampioen in averechtse herverdeling

Zonder blikken of blozen beaamt minister Bacquelaine dat hij de hogere pensioenen zal verhogen ten koste van de andere pensioenen. Want, zegt hij, de lagere pensioenen hebben al genoeg gekregen. Deze redenering rammelt langs alle kanten.
2016-10-26 Het ACV blijft zich verzetten tegen het CETA verdrag - Fotograaf Dennis Licht
OKT 26

Het ACV blijft zich verzetten tegen het CETA verdrag

Het ACV bevestigt zijn verzet tegen het CETA verdrag zoals dat nu voorligt. Dit vrijhandelsverdrag vormt een bedreiging voor tewerkstelling, arbeidsrecht, sociale bescherming en openbare diensten.Het ACV is dan ook zeer tevreden met de democratische dynamiek die zich ontwikkelde in het Waals Parlement. Die dynamiek verdient alle tijd en mag geen voorwerp van chantage of een ultimatum zijn.
2016-10-26 Fiscale amnestiedossiers: belastingadministratie en justitie ondersteunen met voldoende en geschikte technische middelen en mankracht
OKT 26

Fiscale amnestiedossiers: belastingadministratie en justitie ondersteunen met voldoende en geschikte technische middelen en mankracht

Het ACV neemt met verbijstering kennis van de bericht dat de jongste jaren 36 miljard euro zou zijn gewit, afkomstig van 61.546 fiscale amnestiedossiers. Dit nadat de regering net een onrechtvaardige en weinig geloofwaardige begroting heeft afgeleverd. Die begroting laat opnieuw werknemers en mensen met een sociale uitkering de rekening betalen, terwijl vermogenden worden ontzien.
161020 Werknemers beter betrekken bij innovatie in de onderneming
OKT 20

Werknemers beter betrekken bij innovatie in de onderneming

ACV ontwikkelde een website met syndicale tools en methodieken die de bijdrage van werknemersvertegenwoordigers aan innovatie moet versterken: www.acv-over-innovatie.be. De website is er voor vakbondsafgevaardigden die in hun onderneming over innovatie willen meepraten. 
 
 
2016-10-14 PWA Wijkwerken
OKT 14

ACV waarschuwt: PWA niet lichtzinnig afschaffen

Het onderwijsveld trekt vandaag aan de alarmbel: de afschaffing van het PWA zou de naschoolse kinderopvang fors duurder maken.  Maar ook voor de PWA-werknemers zelf is het afschaffen van het PWA een enorm probleem. Het Vlaams ACV waarschuwt voor een lichtzinnige afschaffing van PWA. 
 
2016-10-14 ACV waarschuwt regering voor budgettair risicogedrag
OKT 14

ACV waarschuwt regering voor budgettair risicogedrag

Wat de voorbije dagen uitlekte over de begroting is bijzonder onrustwekkend. Een miljard besparingen in de sociale zekerheid, nieuwe ingrepen in werknemers- en overheidspensioenen, nog meer en goedkopere flexibiliteit op de rug van werknemers, nog meer besparingen op de dienstverlening van de overheid, een zware vermindering van de enveloppe welvaartsvastheid,... Het komt bovenop de miljardenfactuur die deze regering al twee jaren presenteert aan gewone mensen.
2016-10-13 Indexsprong
OKT 13

Indexsprong: vakbonden betreuren uitspraak Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de klacht tegen de indexsprong ongegrond is. De vakbonden betreuren deze uitspraak. Het toont nog maar eens welke kloof gaapt tussen recht en rechtvaardigheid. Want het is zonneklaar dat de selectieve indexsprong die de regering Michel doorvoerde elk gevoel van rechtvaardigheid tart. 
 
2016-09-26 Septemberverklaring
SEP 26

Septemberverklaring: Vullen de mooie praatjes ook de grote maatschappelijk en budgettaire gaten?

Eindigen de mooie woorden ook in een mooie begroting? Hoe rijdt de Vlaamse regering het gat van 560 miljoen euro concreet dicht? Waar komen er besparingen? Het Vlaams ACV kijkt vol belangstelling uit naar het concrete begrotingswerk.
2016-09-26 Echt werk maken van discriminatie op de arbeidsmarkt
SEP 26

Echt werk maken van strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Het ACV stelt vast dat zowel werkzoekenden als werkenden slachtoffer zijn van discriminatie. Discriminatie speelt niet alleen bij sollicitaties, maar ook bij trajectbegeleiding en opleiding van werkzoekenden en op dewerkvloer, waar bijvoorbeeld oudere werknemers minder kansen hebben op opleiding of doorstroom in de onderneming. 
2016-09-09 Aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden nodig
SEP 23

Aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden nodig

Bij de start van de Vlaamse begrotingsgesprekken dringt het Vlaams ACV aan op een serieuze aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden. Dit is de meest efficiënte manier om deze werkzoekenden aan de slag te helpen. Een andere keuze zou slecht arbeidsmarktbeleid betekenen.
2016-09-09 Maatwerk cruciaal voor werkzoekenden
SEP 9

Maatwerk cruciaal voor werkzoekenden

Het ACV is absoluut voorstander van maatwerk. Want met frustraties door een te gestandaardiseerde aanpak zijn noch werkzoekenden, noch werkgevers gediend.
2016-09-02 Sluiting Caterpillar ronduit schandalig
SEP 2

Sluiting Caterpillar ronduit schandalig

Het ACV is verbijsterd door de beslissing van de Caterpillar groep om zijn vestiging in Gosselies te sluiten. Meer dan 6.000 banen worden bedreigd. Het ACV zal er samen met de werknemers alles aan doen om jobs te redden en om de rechten van de werknemers te doen respecteren.
2016-08-31 Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden.
AUG 31

Definitie zware beroepen. Regering moet de nodige financiering vinden.

Gisteren kwamen de sociale partners bijeen binnen het Nationaal Pensioencomité. Ze hebben een tussentijds verslag van de besprekingen rond zware beroepen goedgekeurd. Het verslag wordt doorgegeven aan de regering. Het is nu haar verantwoordelijkheid om een budget vrij te maken.
2016-07-18 Regering blijft hardnekkig inzetten op onwerkbaar werk
JUL 18

Regering blijft hardnekkig inzetten op onwerkbaar werk

De regering kondigde een nieuwe wet aan voor zogenaamd wendbaar en werkbaar werk (WWW). Met het accent op flexibiliteit op maat van de werkgever. Met weinig oog en dus veel schade voor leefbaar werk.De regering ‘moderniseert’ de arbeidsmarkt door  werknemers te reduceren tot hyperflexibele lagekost koopwaar.
ACV 2016-05-20 Geen nood aan nog meer en nog flexibeler studentenwerk
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten 475 uren werken, aldus een beslissing van de regering. Volgens ACV enter zal het werken in uren veel rechtsonzekerheid rond de uurroosters, kinderbijslag en belastingen met zich meebrengen naast de administratieve rompslomp.
Lees meer
2016-07-18 Regering blijft hardnekkig inzetten op onwerkbaar werk
JUN 29

Arbeiders- en bediendencentrales van ACV klaar voor de toekomst

De voorzitters van de  centrales  ACV-Voeding en Diensten, ACV Bouw-Industrie & Energie,  ACV-CSC METEA, ACV-Transcom, CNE en LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw organisatiemodel uit te werken. Over de statuten van arbeiders, bedienden, kaderleden en contractuelen heen en over de verschillende sectoren van de privésector, zal men de bevoegdheidsverdeling tussen de ACV-centrales hertekenen tegen eind 2019.
24 landen lopen spitsroeden op de Internationale Arbeidsconferentie
Op de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie is er één permanente commissie: de Commissie voor de Toepassing van de Normen. Met als hoofdopdracht landen die de IAO-conventies over arbeidsrechten schenden ter orde te roepen. 24 landen moeten vanaf vandaag op appel komen. Waaronder EU-landen! Het Verenigd Koninkrijk wordt op de rooster gelegd over de aanvallen op het stakingsrecht. En Ierland moet zich verantwoorden over problemen met het recht op collectief onderhandelen van zelfstandigen.
Lees meer
20150527 Wereldparlement van de arbeid morgen van start
De 105ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève loopt van 30 mei tot 10 juni. Het belangrijkste werk gebeurt in vier commissies. Daar wordt gediscussieerd over internationale toeleveringsketens, over rechtvaardige globalisering, over heropbouw en vluchtelingen. En worden schendingen van de internationale arbeidsnormen onderzocht. Volg de conferentie onlineen lees de blog van Luc Cortebeeck.
Lees meer
2016-05-29 Akkoord kinderbijslag: serieuze sociale angels
Opvallend is het relatief hoge basisbedrag van 160 euro per kind. Het is positief dat kinderbijslag op die manier een brede, substantiële toelage blijft. Maar dit heeft natuurlijk ook een keerzijde. Dit hoge basisbedrag zal veel van het budget opslorpen zodat er nog weinig budgettaire ruimte rest voor een doelgerichte bestrijding van kinderarmoede. 
Lees meer
2016-05-24 ACV haalt vlot absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië
Het ACV is zeer tevreden met de resultaten van de sociale verkiezingen die een ruime absolute meerderheid voor het ACV opleveren. Het ACV haalt maar liefst 55,85% van de zetels voor de ondernemingsraad (OR) en 57,97% van de zetels voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het ACV behaalt de absolute meerderheid in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel is het ACV ook veruit de grootste bond, maar blijft de absolute meerderheid net buiten handbereik. Het ACV is zowel in de profit als in de non profit de grootste vakbond. Zowel bij arbeiders, bedienden, jongeren en kaders is het ACV de meest representatieve vakbond. 
Lees meer
ACV 2016-05-20 Geen nood aan nog meer en nog flexibeler studentenwerk
MEI 20

Geen nood aan nog meer en nog flexibeler studentenwerk

Studentenwerk mag niet verworden tot nog meer goedkope, superflexibele arbeid die reguliere banen verdringt. Net zomin het als oplossing mag gebruikt worden voor alsmaar oplopende studiekosten. Onderwijs moet voor iedere jongere toegankelijk zijn, zonder dat daar baantjes voor nodig zijn. Het opschroeven van de flexibele werkuren voor jobstudent is bovendien niet nodig. 65% van de studenten werkt 25 dagen of minder. Het gemiddelde aantal gewerkte dagen zijn 22 dagen als jobstudent. 
ACV 2016-05-13 Beter inzetten op automatische toekenning vaderschapsverlof
“Politici die het echt goed menen met jonge gezinnen zetten beter in op de automatische toekenning van vaderschapsverlof van tien dagen. In plaats van knabbelen aan de 15 weken moederschapsrust waarmee België al ver onder het Europees gemiddelde van 23 weken zit.
Lees meer
ACV 2016-05-13 Kankerverwekkende stoffen: too little, too late
De Europese Commissie stelt voor om voor 11 kankerverwekkende stoffen grenswaarden vast te leggen. Van 2 van de amper 5 stoffen waarvoor nu al bindende Europese normen zijn vastgesteld, wordt de grenswaarde verlaagd. Als de Europese ministerraad en het Europees Parlement met dit voorstel akkoord gaan, heeft Europa dus voor welgeteld 16 kankerverwekkende stoffen dwingende beschermingsnormen vastgesteld. Als het om gevaarlijke producten gaat die de gezondheid van werknemers bedreigen, is er geen sense of urgency. Dan is er 30 jaar nodig om zwakke normen vast te leggen voor een zeer beperkt aantal producten. 
Lees meer
ACV 2016-05-10 Stijging aantal langdurig zieken oorzaken aanpakken niet de zieken
ACV voorzitter Marc Leemans: “In de middeleeuwen dacht men zieken te kunnen genezen met aderlatingen. Vandaag denkt men dat te kunnen met financiële sancties. Zieke werknemers worden al heel streng gecontroleerd. Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog”. 
Lees meer
ACV 2016-04-28 Regering organiseert sociale dumping in het kwadraat
De regering heeft beslist dat de vergoedingen die men verkrijgt voor diensten aangeboden door bedrijven zoals Uber of AirBnB tot een bepaald jaarlijks plafond worden vrijgesteld van gewone personenbelasting. En ze worden volledig vrijgesteld van sociale bijdragen. “Op het moment dat  de federale regering steunmaatregelen voor de getroffen Brusselse economie aankondigt, vernietigt ze met deze beslissing duizenden jobs in horeca en taxisector. Politiek cynisme kent blijkbaar geen grenzen”, aldus het ACV.
Lees meer
ACV 2016-04-19 Het delicate evenwicht van het eenheidsstatuut op de helling?
De werkgevers willen via de rechtse regering eenzijdig inbreken en hun slag thuis halen. Blijkbaar willen werkgevers twee jaar na het invoeren van het eenheidsstatuut van drie walletjes eten: én de financiële compensaties binnenrijven, én de verkorte opzegtermijnen in het eerste jaar na aanwerving én opnieuw de proeftijd.
Lees meer
ACV SV 2016 Sociale verkiezingen
Het ACV neemt met verbijstering akte van de politieke uitspraken van gisteren. “We leven met zijn allen boven onze stand”. “De overheid leeft boven haar stand”. ”De begrotingsopmaak voor 2017. Dan pas gaan we echt in de diepte moeten snijden”. Een slag in het gezicht van de burgers, werknemers en uitkeringsgerechtigden die al zeer veel hebben ingeleverd als gevolg van deze besparingsregering.  
Lees meer
ACV 2016-04-10 Regering Michel geeft werknemers een nieuwe slag in het gezicht
Na de harde ingrepen in hun (einde)loopbaan en de aanslag op hun koopkracht krijgen werknemers opnieuw de volle laag. De regering Michel koos van meet af voor rechtse en liberale recepten en ze wijkt daar ook nu niet van af. Die liberale en rechtse recepten leggen alle lasten bij gewone mensen. De andere inkomensgroepen blijven ongezien wegkomen. Deze regering doet de mensen langer werken, in moeilijker werkomstandigheden, voor minder koopkracht en voor minder pensioen. En geeft hun inspanning cadeau aan de werkgevers.
Lees meer
ACV 2016-04-07 Langer en moeilijker werken voor minder koopkracht
De regering Michel blijft de werknemersgroep -als énige- zwaar aanpakken. Werkenden, zieken, invaliden, werklozen, gepensioneerden, … verliezen allemaal aan koopkracht.  “Werkbaar Werk” werd “Wendbaar Werk” en wordt “Onleefbaar Leven”. Terwijl de vermogenden nog maar eens ongemoeid worden gelaten.
Lees meer
2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
Gisteren zorgden de Panama papers voor wereldwijde opschudding. Gisteren bleek dat de Belgische regering de 942 miljoen euro onterecht belastingvoordeel voor multinationals via excess profit rulings niet wil terugvorderen. Gisteren hervatte de federale regering de begrotingscontrole die werknemers, de sociale zekerheid en openbare diensten opnieuw in het vizier neemt. Voor het ACV is de maat nu echt vol. Al dan niet gespeelde verontwaardiging over het onverantwoordelijk en inciviek fiscaal gedrag van vermogenden moet nu omgezet worden in daden.
Lees meer
2016 Syndicale premie - image facebook
Mede dankzij inspanningen van het ACV is binnen de uitzendsector, na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel, nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie.
Lees meer
2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
De sociale gesprekspartners zijn er niet in geslaagd een akkoord te sluiten dat het Herenakkoord uit 2002 vervolledigt en een nieuw kader voor de collectieve actie beoogt. Het Herenakkoord van 2002 blijft onverkort van toepassing. We zullen erop toezien dat dit akkoord wordt gerespecteerd, ook door de werkgevers. De vakbonden benadrukken dat aan de actievrijheid en actiemiddelen niet mag worden geraakt, want sterke vakbonden zijn meer dan ooit nodig, om de welvaart te verdelen en ongelijkheid tegen te gaan.
Lees meer
2016-03-07 Ver terug in de tijd met de pensioenhervormingen van minister Bacquelaine
Het gemeenschappelijk vakbondsfront en vrouwenorganisaties vrezen dat minister Bacquelaine in het kader van de begrotingscontrole een aantal belangrijke ingrepen in de pensioenen zal voorstellen. De minister liet de voorbije weken al in zijn kaarten kijken. De beproefde salamitactiek. Wie de puzzelstukken samenlegt en analyseert, kan niet anders dan besluiten dat zijn plannen de toekomstige gepensioneerden zwaar zullen treffen. En vrouwen extra hard.
Lees meer
2016-03-04 Moeten grensarbeidersgezinnen opnieuw naar rechtbank?
 Veel gehuwden of wettelijk samenwonenden  waarvan een partner in het buitenland werkt en met kinderen ten laste, worden al jarenlang fiscaal gediscrimineerd. De fiscus wijst het belastingvoordeel voor hun kinderen automatisch toe aan de partner met het hoogste belastbaar inkomen. Als dat inkomen in het buitenland belast is, gaat het fiscaal voordeel de facto verloren. Een gezin met meerdere kinderen loopt door deze discriminatie jaarlijks makkelijk duizend euro mis. Het ACV  roept op om de wet te wijzigen. 
Lees meer
ACV. Cover Gezocht rechten van werkzoekenden-150x150
Heel veel mensen zijn vandaag op zoek naar (ander) werk. Daarbij komen ze niet alleen met de potentiële werkgevers in contact, maar ook met  de VDAB, de RVA, uitzend- en outplacementkantoren, wervings- en selectiebureaus, gespecialiseerde begeleidingsdiensten... Het is belangrijk dat werkzoekenden tijdens die contacten kunnen terugvallen op duidelijke rechten. Het ACV stelt daarom vandaag tijdens het event  ‘Gezocht: rechten voor werkzoekenden’ een handvest van de werkzoekende voor. Met tien concrete basisrechten voor werkzoekenden. Het ACV start nu een campagne om deze rechten om te zetten in wetgeving. 
Lees meer
ACV 2016-02-28 Pensioen geen enkele sociale correctie
Minister Bacquelaine pakte uit met zijn lang aangekondigde sociale correctie voor pensioenen ter compensatie voor indexsprong en hogere BTW en accijnzen. Hij kwam uiteindelijk met een schamele 0,7% op de proppen. Bovendien enkel voor werknemers en zelfstandigen met een minimumpensioen én met 45 jaar loopbaan. Een gepensioneerde alleenstaande met een minimumpensioen (1.145,80 euro) krijgt zo een ‘correctie’ van 8 euro/maand. Of een kwartje per dag. Terwijl deze gepensioneerde uitsluitend door de indexsprong al ruim 23 euro/maand inlevert. Met bovenop nog eens een niet-indexering van de belastingschalen gedurende vier jaar. En bovenop  andere hogere facturen, gaande van hogere accijnzen tot hogere BTW op onder andere elektriciteit. En met in Vlaanderen zelfs de totaal onrechtvaardige en loodzware Turteltaks.  
Lees meer
ACV 2016-02-25 Tijdkrediet versterken niet afbouwen
Cijfers van de RVA die recent in de media verschenen, bewijzen dat tijdkrediet bijzonder populair is. Dat is geen verrassing voor het ACV. De combinatie van werk en privé is moeilijk voor veel werknemers. Tijdkrediet voor de zorg voor een kind of voor een ziek familielid biedt hierop een antwoord. Landingsbanen zijn voor veel oudere werknemers de enige mogelijkheid om het op het einde van hun alsmaar verlengde loopbaan vol te houden. Voor mensen die even naar adem moeten happen in de ratrace die veel loopbanen zijn geworden is ongemotiveerd tijdkrediet soms een oplossing.
Lees meer
ACV 2016-02-23 Vanaf oktober altijd contract voor aanvang uitzendopdracht
De Nationale Arbeidsraad geeft een unaniem advies om de wet op de uitzendarbeid aan te passen. Met dit advies behoort de 48-urenregel, die toelaat dat contracten na het aanvangen van de prestaties werden getekend, tot het verleden. Uitzendkrachten kunnen binnenkort ook elektronisch contracten tekenen. 
Lees meer
ACV 2016-02-22 Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd
De vakbonden willen dat het Grondwettelijk Hof de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd vernietigd. Volgens ACV, ABVV en ACLVB  zijn deze wettelijke ingrepen strijdig met diverse grondwettelijke rechten. De vakbonden eisen een serieuze en globale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De bonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid. 
Lees meer
ACV 2016-02-19 Jaarverslag Nationale Bank
ACV voorzitter Marc Leemans heeft zich onthouden van goedkeuring van het jaarverslag van de Nationale Bank. “Het onevenwichtige regeringsbeleid, met onder andere de indexsprong, het brutale eindeloopbaanbeleid, te zware en onevenwichtige besparingen, krijgt in dit jaarverslag nog te veel het voordeel van de twijfel”, stelt de ACV voorzitter. "Het jaarverslag van de Nationale Bank is bovendien scherp voor de mislukte tax shift" aldus Leemans.
Lees meer
ACV 2016-01-29 Het ACV protesteert tegen Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt
Werknemers worden in Europa echter zeer ongelijk of niet beschermd tegen zo'n 145.000 gevaarlijke stoffen. Slechts voor vijf kankerverwekkende stoffen werd Europees verplicht vastgelegd wat werknemers maximaal mogen inademen op hun werkplaats. In 2016 zullen daardoor opnieuw 100.000 Europese werknemers sterven aan een beroepskanker. Het ACV protesteert tegen dit Europees ‘beleid’ dat de veiligheid en de gezondheid van duizenden werknemers bedreigt. Het ACV sprak alle Europese parlementariërs aan en overhandigde 7.000 petitiekaarten. Met deze actie eist het ACV dat het Europees parlement de zaak naar zich toetrekt en snel een strategie uitdoktert om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de Europese Unie beter te beschermen.
Lees meer
ACV 2016-01-25 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!
De 'sociale correctie' van de regering betekent fors inleveren voor de meeste vrouwen en gepensioneerden. De pensioenen in België behoren tot de laagste van Europa. Dat is zeker het geval voor vrouwen omdat zij moeilijker aan een volledige loopbaan kunnen geraken. 75% van de vrouwen die in 2014 op pensioen gingen, heeft geen volledige loopbaan. Zij hebben dus al de laagste pensioenen en vallen niet onder de categorie die de regering nu wil sussen met enkele kruimels. 
Lees meer
ACV 2016-01-10 Fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel
N-VA voorzitter Bart De Wever raakte vandaag in nauwe schoentjes. Met een nieuwe aanval op de vakbonden - en in één beweging ook de mutualiteiten - wil N-VA alleen maar de aandacht afleiden van de olifant in de kamer. Nadat de ene na de andere factuur, zowel op regionaal als federaal niveau, is doorgeschoven naar werknemers (nu al de zwaarst belaste groep), gepensioneerden, zieken en werklozen, nadat peanuts werden gevraagd van de vermogenden en massa's geld op de meest ondoelmatige manier werden doorgesluisd naar de bedrijven, komt onherroepelijk de roep naar fiscale rechtvaardigheid opnieuw op tafel. 
Lees meer