Arbeid en Inkomen in Antwerpen

Arbeid en inkomen, een vlag die een uitgebreide lading dekt: sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsmarktwerking, lokaal sociaal beleid, …. Een uitgebreide lading, die evenwel telkens vanuit dezelfde invalshoek bekeken wordt: “Van solidariteit word je beter!”
Sociale Zekerheid
Vrijwel iedereen komt op zeker ogenblik in zijn leven in aanraking met de Sociale Zekerheid. Werkloosheid, ziekte, kinderbijslag, pensioenen, … Logisch dus dat ACV Antwerpen ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid van nabij opvolgt en  zijn leden en militanten hierover actief informeert. 
Ook tracht ACV Antwerpen iedereen te overtuigen van het belang van de Sociale Zekerheid. In tijden, dat de Sociale Zekerheid door een toenemend individualisme en een opkomend neoliberalisme is dit geen overbodige luxe.
 Fiscaliteit
Rechtvaardige belastingen zijn meer dan nodig. ACV Antwerpen participeert actief aan het Fiscaal Actie Netwerk (FAN), dat niet alleen voor een vermogensbelasting, maar vooral voor een correctere verdeling van de lasten ijvert. Vooral op de Tax Justice Day in de loop van de maand juni wordt deze boodschap luidkeels verkondigd.
Daarnaast helpt ACV Antwerpen elk jaar talloze leden bij het correct invullen van hun belastingsbrief. Een jaarlijkse opdracht, die voor velen nu al niet eenvoudig is, en die er dankzij de staatshervorming de komende jaren ook niet simpeler op zal worden.
Arbeidsmarktwerking
Veel aandacht van ACV Antwerpen gaat ook naar een goede werking van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), die werkzoekenden moet ondersteunen bij het zoeken naar een passende job. Door adviezen, participatie aan VDAB-initiatieven, of actie tracht ACV Antwerpen voortdurend de werking van de VDAB bij te sturen.
Als verantwoordelijke bestuurders ligt ook de toekomst van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) ons nauw aan het hart. Welke rol zullen de PWA’s in de toekomst opnemen in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid? Hoe zal de aansturing van de PWA’s de komende jaren gebeuren? Vragen waarop we hopelijk snel het antwoord zullen ontdekken!
Lokaal Sociaal beleid
ACV Antwerpen besteed ook veel tijd en energie aan het sociaaleconomisch streekoverleg. Samen met de andere vakbonden, de werkgeversorganisaties en de lokale besturen poogt ACV Antwerpen initiatieven te nemen om de sociaaleconomische toekomst van de Antwerpse regio te verbeteren: schoolverlaterslessen om leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, infoavonden om werkgevers en lokale besturen te sensibiliseren rond duurzame bedrijventerreinen, grote infrastructuurwerken, sociale innovatie, … 
Ook de regelmatige adviezen rond diversiteitsplannen, werkervaringsplaatsen, collectieve IBO’s, … vergen de voortdurende aandacht van ACV Antwerpen