Paritaire comités

Sociaal overleg paritaire comités
De paritaire comités zijn ontstaan voor de Tweede Wereldoorlog. Pas op 9 juni 1945 kregen zij een wettelijk statuut. De Wet van 5 december 1968 gaf de statuten van de paritaire comités en de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) een nieuwe invulling.
De paritaire comités worden opgericht bij Koninklijk Besluit per bedrijfssector. Dit gebeurt op verzoek of na  raadpleging van de werkgevers- en werknemersorganisaties en na advies van de Nationale Arbeidsraad.
De paritaire comités zijn paritair samengesteld, met vertegenwoordigers van de werknemers- en de werkgeversorganisaties.

Sluiten van cao’s

De paritaire comités hebben als opdracht om:
  • voor de sector of subsector cao’s af te sluiten;
  • geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen of bij te leggen;
  • de regering en de andere instanties zoals de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Bedrijfsraad op hun verzoek of op eigen initiatief te adviseren
  • specifieke reglementeringen uit te werken voor de sector;
  • te waken over de toepassing van de sociale wetgeving en de arbeidswetgeving.
De paritaire comités sluiten cao’s af die bindend zijn voor alle ondernemingen en alle werknemers van een bedrijfssector of subsector. 
De paritaire comités zijn altijd baanbrekers geweest voor de sociale vooruitgang in de beroepssectoren. Maar het verklaart ook waarom in de ene sector andere, of betere, arbeidsvoorwaarden gelden dan in de andere sector.

In welk paritair comité werk jij?

Binnen het ACV zijn de beroepscentrales verantwoordelijk voor de paritaire comités of sectorale werking. Het is dus handig te weten in welk paritair comité je werkt. Je vindt het nummer van je paritaire comité op je loonbrief.

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.