VRC-Nieuwsbrief oktober 2016

Gepubliceerd

Traject Tijdelijke Werkervaring wordt op de sporen gezet

Met de goedkeuring van het decreet Tijdelijke Werkervaring en de agendering van de eerste uitvoeringsbesluiten op de Vlaamse Regering, worden de eerste stappen gezet om het traject ‘tijdelijke werkervaring’ en de ‘werkervaringsovereenkomst’ vanaf 1.01.2017 mogelijk te maken.

Een Septemberverklaring met veel mooie woorden

In Vlaanderen is het de traditie dat de Minister-President op de vierde maandag van september het parlementair werkjaar opent met de Septemberverklaring. Dit jaar kwam Geert Bourgeois in zijn verklaring met heel veel mooie woorden. De boodschap dat de Vlaamse Regering, na twee jaar “snoeien om te bloeien”, opnieuw ging investeren, overheerste de verklaring. 
Dat de regering ook in 2017 blijft besparen in onder meer de kinderbijslag, in startbanen voor laaggeschoolde jongeren, in de werking van de overheid, … kreeg natuurlijk zo goed als geen aandacht. En ook de besparingswoede van de afgelopen 2 jaar blijft hangen, met nauwelijks sociale correcties voor de kwetsbaren, ook het komende jaar niet. 
Het Vlaams ACV reageerde dan ook op de Septemberverklaring met een persbericht.

Wil je als werkzoekende studeren?

VDAB beslist vanaf 01.01.2017 over vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt voor het volgen van een studie.
Voortaan is het de VDAB die oordeelt of je als werkzoekende een vrijstelling van zoekgedrag of beschikbaarheid van de arbeidsmarkt kan krijgen als je als werkzoekende wil studeren. Vroeger diende je daarvoor bij de RVA een goedkeuring aan te vragen.

OPGELET
Een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is geen vrijstelling van opvolging van de voortgang van de studie, opleiding of stage door de VDAB. Als werkzoekende met vrijstelling voor volgen van studie moet je ingeschreven blijven bij de VDAB en moet je ingaan op uitnodigingen van de VDAB om de voortgang van uw studie/opleiding te komen bespreken!!

Duurzame biomassa!?

Dure biomassacentrales die op grote schaal ingevoerde houtpellets verbranden, hebben dit jaar de politieke discussie over biomassa doen losbranden. Behalve over de kostprijs van grootschalige biomassacentrales rezen er ook vragen over hun duurzaamheid. De Vlaamse adviesraden voor economie, landbouw en milieu onderzochten een voorstel van de Vlaamse regering over duurzaamheidscriteria voor biomassa. Over een aantal belangrijke aspecten, zoals een verwijzing naar sociale criteria, kon geen consensus gevonden worden met de werkgeversorganisaties.

Mooie praatjes vullen de gaatjes niet

In het vorige nummer van de VRC nieuwsbrief evalueerden we twee jaar Vlaams begrotingsbeleid. En blikten we vooruit op de Vlaamse begroting voor 2017. Ondertussen heeft minister-president Bourgeois in zijn Septemberverklaring nieuwe investeringen in mensen en in de economie beloofd. Via de arbeidsmarkt, het onderwijs, in welzijn en zorg en via onderzoek en ontwikkeling. Die Septemberverklaring was één lange goednieuwsshow. 

Ondertussen blijft het wachten op de volledige Vlaamse begroting voor 2017. Die is nog niet opgeleverd en ingediend bij het parlement. Maar op basis van de algemene begrotingsnota, de Septemberverklaring en persberichten zijn de grote lijnen zichtbaar. We hebben heel wat kritische bedenkingen. De mooie praatjes in de Septemberverklaring vullen de gaten in de begroting niet. 

SERV en VLOR adviseren kritisch over conceptnota Vlaamse kinderbijslag

In mei van dit jaar keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed met de contouren van een nieuw Vlaams systeem van kinderbijslag. De inhoud van de conceptnota zorgde van bij het begin voor heel van discussie en kritiek, onder meer over het effect van het nieuwe systeem op het armoederisico van kinderen en hun gezinnen. Ondertussen hebben zowel de SERV als de VLOR (de Vlaamse onderwijsraad) een advies uitgebracht over de conceptnota. Beide zijn ze kritisch. We gaan kort in op de hoofdlijnen van het SERV-advies

Het Nieuwe Duaal Leren is gestart

Minister Crevits (Onderwijs) en Minister Muyters (Werk)  hervormden samen het vroegere Leren en Werken en het Industrieel Leerlingwezen naar “Duaal Leren”.
Op verschillende VRC-raden en in vorige Nieuwsbrieven kreeg je daar al informatie over.
Vanaf 1 september 2016:
  • kan je een traject via Leren en Werken verderzetten als je al startte;
  • kan je instappen in één van de proeftuinen ‘Duaal Leren’;
  • kan je instappen in een aanbod  Leren en Werken binnen Syntra en Centra Deeltijds Onderwijs maar wel via een ander soort statuut/contract namelijk de OAO of de leerlingstageovereenkomst;
  • werden intussen 1400 werkplekken erkend;
  • zijn er erkenningen voor projecten Schoolbank op de Werkplek in elektromechanische technieken, elektrische installatie, residentieel elektrotechnicus,  carrosseriehersteller, polyvalent mecanicien, onderhoudsmecanicien, …
Als ACV willen we dat nieuwe Duaal Leren en de proefprojecten nauwgezet volgen. Daarom doen we beroep op jullie voor een aantal opvolgingsacties.