Bevoegdheden Ondernemingsraad

Een onderneming of instelling met minstens 100 werknemers moet een ondernemingsraad oprichten. De OR vergadert maandelijks en heeft recht op informatie, toezicht en advies. Daarnaast heeft de OR een beperkte beslissingsbevoegdheid inzake de sociale ondernemingsaspecten. Zo beslist de OR onder meer over het arbeidsreglement, de collectieve vakantiedagen en de uurroosters.
Een belangrijke bevoegdheid van de OR is het informatierecht over de economische en financiële toestand van de onderneming of instelling. Zo verkrijg je op regelmatige tijdstippen informatie over de financiële situatie, het personeelsbestand, de productiviteit en de toekomstperspectieven van het bedrijf. 

Informatie

Aard

Op welbepaalde tijdstippen moet door de werkgever informatie worden verstrekt. Dit moet de werknemers toelaten inzicht te verwerven in het reilen en zeilen van de onderneming of de instelling.

Inhoud

Sociale problemen in het algemeen;
 • Economische en financiële informatie en het gevolgde beleid, jaarrekening en balans;
 • Tewerkstellingsvooruitzichten;
 • Concurrentiepositie;
 • Woon-werkverkeer;
 • Allerlei cijfers over tewerkstelling.

Advies

Aard

 • Voordat beslissingen worden genomen, krijgen de werknemersvertegenwoordigers de kans om voorstellen te formuleren;
 • De werkgever moet uitleg verschaffen.

Inhoud

 • Sociaal beleid en economische en financiële informatie;
 • Arbeidsorganisatie;
 • Personeelspolitiek;
 • Werkgelegenheid;
 • Vorming en opleiding voor werknemers;
 • Onthaal van nieuwe werknemers;
 • Camerabewaking.

Toezicht

Aard

 • Waken over de arbeidswetgeving.

Inhoud

 • Inschakelen inspectie.

Voorafgaandelijk akkoord

Aard

 • Beslissingsbevoegdheid over welomschreven materies. Beslissingen kunnen maar worden genomen als werkgever en werknemers het eens zijn.

Inhoud

 • Opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement: arbeidstijd, uurroosters, flexibiliteit, tijdsmeting,…;
 • Collectieve planning jaarlijkse vakantie;
 • Planning educatief verlof;
 • Beheer maatschappelijke werken;
 • Aanduiding bedrijfsrevisor;
 • Keuze outplacementbureau bij volledig ontslag.

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)