ACV en vakbondspartners samen voor ontwikkeling

Ontwikkelingssamenwerking-Marokko
Internationale solidariteit is voor het ACV een essentieel onderdeel van haar werking en missie. In de geglobaliseerde wereldeconomie kunnen de belangen van werknemers in ons land niet los worden gezien van die van werknemers in andere landen. 
Deze globalisering confronteert het ACV met een aantal uitdagingen: de groeiende welvaartskloof, de uitholling van sociale rechten en delokaliseringen die dagelijks vele werknemers en hun families in de onzekerheid onderdompelen. Het ACV stelt hiervoor niet zozeer de mondialisering op zich verantwoordelijk, maar eerder de huidige, neoliberale invulling ervan. 

Sociale globalisering

Waardig werk voor iedereen betekent voor het ACV sociale globalisering. Waardig werk en een eerlijk inkomen voor gezinnen zijn erg belangrijk. Om deze sociale rechten gerealiseerd te zien, steunt het ACV representatieve, autonome en vrije vakbonden overal ter wereld in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid. Dat doet het ACV concreet door uitwisseling, ondersteuning, vorming en samenwerking op het internationale terrein. 
Omdat de Belgische overheid het ACV erkent als partner voor ontwikkelingssamenwerking, krijgt het ACV een structurele overheidssteun. Daarmee heeft het ACV een internationaal syndicaal ontwikkelingsprogramma uitgebouwd, waarbinnen structureel samengewerkt wordt met partners in het Zuiden. Dit ontwikkelingssamenwerkingsprogramma wordt opgevolgd door het Instituut voor Internationale Arbeidsvorming (IIAV), in 1991 opgericht door het ACV. Verder ondersteunt het ACV partnerorganisaties via eigen middelen. Een percentage van het ACV-lidgeld wordt besteed aan internationale solidariteit. 
Het ACV ondersteunt ook vakbonden en sociale bewegingen via Wereldsolidariteit, de solidariteitsactie van de christelijke arbeidersbeweging in België.
Meer info:
  • Het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma van het ACV: Sociale dialoog voor waardig werk.
    BTUW-fiche Waardig werk  (pdf-bestand)
  • Bekijk de trailer en de uitgebreide reportage over het Zuid-Zuid uitwisseling (zie hieronder)
  • ACV, partner in ontwikkelingswerk (pdf-bestand)
  • Bekijk de video's en lees meer over de NGO's met wie we nauw samenwerken: Wereldsolidariteit en 11.11.11. (zie hieronder)

ACV Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV)

Om tegemoet te komen aan een toenemende vraag naar internationale arbeidersvorming, werd in 1991 het Instituut voor Internationale Arbeidersvorming (IIAV) als vzw opgericht binnen de Dienst Internationale Betrekkingen (DIB) van het ACV. Het IIAV richt zich sindsdien volledig op het ontwikkelen van initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Op die manier draagt het instituut bij aan de internationale sociale doelstelling van ACV: Het solidair behartigen van individuele en collectieve belangen van werknemers overal ter wereld ten voordele van sociale rechtvaardigheid

Meer info?

Download onderstaande pdf-bestanden:
Bekijk de video:
 

ACV-ontwikkelingssamenwerking: Zuid-Zuid uitwisseling

Bekijk de twee video's die de rol van het ACV bij ontwikkelingssamenwerking toelichten. Een tof project waarbij een aantal Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen kennis en ervaring uitwisselen en leren van elkaar. De vijf centrale thema's: vakbondsrechten, gender, milieu en klimaat, informele economie en huisarbeid.
 

Wereldsolidariteit

Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.

Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met duurzame oplossingen. Hoe? Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve. 
Wereldsolidariteit is de derdewereldorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging. De strijd voor waardig werk, wereldwijd, staat centraal in hun missie. Daarom werkt Wereldsolidariteit samen met een 90-tal sociale bewegingen in 32 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië: vakbonden, vrouwen- en jongerenorganisaties, mutualiteiten, coöperaties en organisaties die voor concrete tewerkstelling zorgen. Het ACV geeft een structurele financiële bijdrage aan Wereldsolidariteit maar werkt ook nauw met deze organisatie samen in campagnes, sensibilisering en internationaal lobbywerk.
Bekijk de voorstellingsvideo van Wereldsolidariteit:

11.11.11.

11.11.11 is de Vlaamse koepel van de Noord-Zuid beweging. 
Het ACV is lid van deze organisatie en voert regelmatig samen campagne met de Noord-Zuid-beweging. Bijvoorbeeld rond Waardig Werk.